Rezidentská karta – podnikateľ RK-P

Rezidentské karty – podnikateľ sú určené pre parkovanie motorových vozidiel podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v bytových priestoroch v mestskej parkovacej zóne. Rezident musí byť zároveň vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla, na ktoré žiada parkovaciu kartu vydať a nemá záväzky po splatnosti voči mestu Topoľčany. 

Pri vydaní parkovacej karty je žiadateľ povinný predložiť občiansky preukaz, osvedčenie o evidencii motorového vozidla, ktorého je vlastníkom, resp. držiteľom a živnostenský list alebo výpis z Obchodného registra, resp. iný doklad, ktorým je možné preukázať podnikateľskú činnosť a z predloženého dokladu je zrejmé sídlo a miesto prevádzky. RK-O parkovaciu kartu je možné si vybaviť v kancelárii Správy parkovísk v budove Spoločenského domu na Nám. Ľ. Štúra 2357/2, alebo cez elektronický formulár v systéme ParkDots.

Rezidentská karta – podnikateľ RK-P
Jedno vozidlo na miesto podnikania na rok150,00 €
Druhé vozidlo na miesto podnikania na rok220,00 €
Tretie vozidlo na miesto podnikania na rok280,00