Postup pre online vybavenie karty

Využite možnosť požiadať o parkovaciu kartu online z pohodlia vášho domova bez potreby chodiť osobne na kontaktné miesto. Ako na to?

Podmienky pre vydanie parkovacích kariet

Aké doklady som povinný predložiť na získanie rezidentskej karty, ak som obyvateľ mesta a používam motorové vozidlo zamestnávateľa (služobné auto) aj na súkromné účely? 

Žiadateľ preukáže písomné potvrdenie od zamestnávateľa o nasledovných skutočnostiach: 

1. Že pracovný pomer trvá.
2. Že zamestnanec nie je vo výpovednej dobe.
3. Že zamestnanec je oprávnený užívať motorové vozidlo továrenskej značky [·], EČV [·], aj na súkromné účely.

Ako sa prihlásim na trvalý pobyt?

Občan hlási trvalý pobyt v Topoľčanoch návštevou Mestského úradu v Topoľčanoch, ohlasovňa pobytu - odbor starostlivosti o občanov, prízemie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup A, číslo dverí 109, telefónne číslo: 038/ 5340 109, alebo prostredníctvom elektronických služieb agendy Centrálnej ohlasovne.

Pri návšteve mestského úradu je občan povinný:

Predložiť platný doklad totožnosti:
- občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR,
- cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.

Poskytnúť údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti: 
- občan poskytne nasledovné údaje - názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva.
- ak z technických dôvodov ohlasovňa nemôže získať údaje alebo výpisy z príslušných informačných systémov verejnej správy bezodkladne, pracovník ohlasovne pobytu je v zmysle § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení zákonov (tzv. zákon proti byrokracii) oprávnený požiadať občana realizujúceho hlásenie pobytu o predloženie výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe. 

Predložiť písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt: 
- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, do ktorej trvalý pobyt hlási.
Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené: 
ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci sa dostavia osobne  na ohlasovňu a  potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Prihlásiť sa na trvalý pobyt môžete aj cez elektronickú službu. 
Ak si želáte využívať elektronické služby, musíte byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty, pomocou ktorej si bezplatne môžete vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis /KEP/.
Služba je v súčasnosti pripravená na použitie iba v prípade, že občan koná sám za seba a robí úkon nad nehnuteľnosťou, ktorej je vlastníkom alebo spoluvlastníkom. 

Prihlásenie občana na mesto Topoľčany:
V prípade, že občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt na konkrétnu adresu v Topoľčanoch  a zdržiava sa v meste Topoľčany, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni pobytu v Topoľčanoch a v takomto prípade  ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. 

Podmienky pre vydanie rezidentskej karty - obyvateľ (ďalej len „RK-O“) 

(1) Na základe písomnej alebo online žiadosti na vydanie RK-O a splnení nižšie uvedených podmienok, môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať rezidentovi - obyvateľovi RK-O rezidentskú kartu. Prevádzkovateľ vydá RK-O na základe aktuálnej dopravno-regulačnej situácie. 

(2) RK-O môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľovi) s trvalým pobytom v príslušnej mestskej parkovacej zóne Topoľčany, ktorý je zároveň aj vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla a ktorý nemá záväzky po splatnosti voči mestu Topoľčany, resp. voči organizáciám zriadených mestom Topoľčany. 

(3)  RK-O môže byť vydaná žiadateľovi fyzickej osobe podnikateľ, za podmienky, že danej fyzickej osobe nie je vydaná iná rezidenčná karta. Existenciu nároku na vydanie RK-O žiadateľ preukáže predložením veľkého technického preukazu (osvedčenie o evidencii časť II.) vozidla, ktoré využíva v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti, a ktorého je vlastníkom, resp. držiteľom. Existenciu nároku na vydanie RK – O žiadateľ preukáže potvrdením vydaným zamestnávateľom o tom, že pracovný pomer trvá a zároveň predloží doklad preukazujúci oprávnenia žiadateľa využívať takéto MV na zamestnávateľa aj na súkromné účely. V prípade, že bude žiadateľovi vydaná iná RK viažuca sa na bytovú jednotku, kde má miesto podnikania, RK-O vydaná na základe skutočnosti, že fyzická osoba podnikateľ využíva automobil v súkromnom vlastníctve, stratí platnosť. 

(4) Nárok na vydanie RK – O má žiadateľ, ktorý predloží technický preukaz vozidla, v ktorom je ako vlastník, alebo jeho držiteľ zapísaná právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ, u ktorej žiadateľ vykonáva závislú prácu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom pomere a žiadateľ je zároveň užívateľom vozidla na ktorého EČV žiada vydať RK – O na súkromné účely podľa § 5 ods. 3 písm. a) Zákona o daní z príjmu 595/2003 Z.z. v platnom znení. Existenciu nároku na vydanie RK – O žiadateľ   preukáže potvrdením vydaným Sociálnou poisťovňou o tom, že je zamestnancom u zamestnávateľa, ktorý je uvedený ako vlastník, alebo držiteľ v technickom preukaze vozidla. V prípade, že bude na bytovú jednotku vydaná iná RK, RK – O vydaná na základe existencie pracovného vzťahu stratí platnosť. 

(5) O výdaj RK-O môže požiadať aj obyvateľ mesta, ktorý má ako trvalý pobyt zapísané iba mesto Topoľčany bez uvedenia konkrétnej adresy a býva v bytovej jednotke v MPZ Topoľčany. Takýto žiadateľ predloží súhlas vlastníka bytovej jednotky. Vlastník bytovej jednotky týmto stráca nárok na vydanie rezidentskej karty na svoje vozidlo a o takejto žiadosti rozhodne mesto Topoľčany, resp. prevádzkovateľ MPZ Topoľčany. 

(6) Pri výdaji RK-O žiadateľ predloží tieto doklady, resp. musí byť v súlade vyššie uvedenými podmienkami: 
a) občiansky preukaz, 
b) veľký technický preukaz vozidla (osvedčenie o evidencii časť II), v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. 
c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; pričom evidenčné číslo vozidla (ďalej len EČV) bude vyznačené na RK-O. c) veľký technický preukaz vozidla (osvedčenie o evidencii časť II), v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať služby operatívneho leasingu a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní operatívneho leasingu. Existenciu na nárok na vydanie RK-O žiadateľ preukáže uzatvorenou zmluvou o operatívnom leasingu. 

(7) Počet RK-O na bytovú jednotku bude regulovaný v počte max. 3ks na jednu bytovú jednotku, ako aj podľa aktuálnej dopravno-regulačnej situácie. Ak rovnaké podmienky na vydanie RK-O v jednej bytovej jednotke spĺňa viac osôb, kritériom na určenie poradia RK-O je poradie doručenia žiadosti o vydanie RK-O. 

(8) RK-O bude vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla. Platnosť RK-O je 1 rok. Právo držiteľa RK-O je obmedzené na dobu platnosti karty. Zmenu údajov je povinný držiteľ RK-O v lehote do 10 kalendárnych dní nahlásiť prevádzkovateľovi, v opačnom prípade karta zanikne. 

(9) V prípade prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v MPZ Topoľčany, a začatie konania o povolenie vkladu nehnuteľnosti na príslušnej správe katastra, môže budúci vlastník nehnuteľnosti, po preukázaní podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, požiadať o vydanie RK-O za príslušný poplatok podľa platného cenníka (viď príloha č. 2 tohto nariadenia). Takto vydaná RK-O je platná 90 dní. Po skončení platnosti bude bez preukázania trvalého pobytu automaticky zrušená, bez nároku na vrátenie príslušného poplatku. Po preukázaní trvalého pobytu na predmetnej nehnuteľnosti, bude predĺžená platnosť RK-O, ktorá bude platná jeden technický rok (dvanásť po sebe idúcich mesiacov) od pôvodnej platnosti bez dodatočných poplatkov. Ak pôvodnému vlastníkovi prevádzanej nehnuteľnosti bola vydaná RK-O (jedna, alebo viac), všetky takéto RK-O automaticky zanikajú dňom vydania rezidentskej karty budúcemu vlastníkovi v zmysle doložených podkladov.  

(10) Na vydanie RK-O nie je právny nárok. O výdaji RK-O rozhoduje prevádzkovateľ na základe aktuálnej dopravno-regulačnej situácie. V prípade porušovania tohto nariadenia nie je právny nárok na vydanie RK-O. 

(11) O obnovu RK-O rezident požiada najneskôr jeden kalendárny mesiac pred uplynutím platnosti pôvodnej karty. Prevádzkovateľ MPZ Topoľčany vydá RK-O najneskôr do 14 dní od požiadania o jej vydanie. 

(12) V prípade poruchy vozidla, na ktoré už bola vydaná RK-O, môže byť bezodplatne vydaná dočasná RK-O na iné vozidlo, na obdobie 3 dní, najviac však na dobu 1 mesiaca. Platnosť pôvodnej vydanej RK-O bude pozastavená. Po skončení potreby dočasnej RK-O bude rezidentovi obnovená pôvodne vydaná RK-O. Podmienkou vydania dočasnej RK-O preukázanie poruchy vozidla prostredníctvom čestného vyhlásenia rezidenta (viď príloha č. 3 tohto nariadenia). 

Podmienky pre vydanie rezidentskej karty - podnikateľ (ďalej len RK-P) 

(1) Na základe písomnej, resp. online žiadosti na vydanie RK-P a splnení nižšie uvedených podmienok, môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať rezidentovi – podnikateľovi, subjektu verejnej správy, resp. neziskovej organizácii (nadácia, občianske združenie a pod.), resp. rezidentovi, ktorý vykonáva závislú činnosť v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom pomere, v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa alebo vykonáva funkciu štatutárneho orgánu a má oprávnenie používať firemné vozidlo i na súkromné účely, rezidentskú kartu – podnikateľ (RK-P). 

(2) Podmienky pre vydanie RK-P pre podnikateľský subjekt: 
a) podnikateľský subjekt má sídlo alebo miesto podnikania v bytových priestoroch v mestskej parkovacej zóne; 
b) podnikateľský subjekt je vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla; 
c) podnikateľský subjekt nemá záväzky po splatnosti voči prevádzkovateľovi regulovaného parkovania, nemá záväzky po splatnosti voči mestu Topoľčany, resp. voči organizáciám zriadených mestom Topoľčany. 

(3) Spolu so žiadosťou je podnikateľský subjekt povinný predložiť: 
a) živnostenský list alebo výpis z Obchodného registra, resp. iný doklad, ktorým je možné preukázať podnikateľskú činnosť a z predloženého dokladu je zrejmé sídlo a miesto prevádzky. Ak je možné informácie získať prostredníctvom informačných systémov verejnej správy, prevádzkovateľ si tieto údaje získa a žiadateľ poskytne súčinnosť. 
b) veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), na ktoré sa požaduje vydať parkovacia karta, v ktorom je žiadateľ uvedený: 
- ako vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo 
- ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať služby operatívneho leasingu, a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní operatívneho leasingu. Existenciu nároku na vydanie RK-P žiadateľ preukáže uzatvorenou Zmluvou o operatívnom leasingu alebo 
- ako subjekt verejnej správy, resp. nezisková organizácia (nadácia, občianske združenie a pod.), ktorý má miesto pracoviska / sídla v MPZ Topoľčany. Pri výdaji tejto RK-P je žiadateľ povinný predložiť technický preukaz vozidla, v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

(4) Podmienky pre vydanie RK-P obyvateľovi, ktorý vykonáva závislú činnosť v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa alebo vykonáva funkciu štatutárneho orgánu a má oprávnenie pouţívať firemné vozidlo i na súkromné účely: 
- veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), v ktorom je ako vlastník, alebo jeho držiteľ v technickom preukaze vozidla uvedená právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ, u ktorej žiadateľ vykonáva závislú činnosť v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu. Existenciu nároku na vydanie RK-P žiadateľ preukáže potvrdením vydaným zamestnávateľom o tom, že je oprávnený používať vozidlo na súkromné účely alebo 
- veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), v ktorom je ako vlastník, alebo jeho držiteľ v technickom preukaze vozidla uvedená právnická, u ktorej žiadateľ vykonáva funkciu štatutárneho orgánu. Existenciu nároku na vydanie RK-P žiadateľ preukáže listinou, resp. si ju prevádzkovateľ overí prostredníctvom informačných systémov verejnej správy, 

(5) RK-P bude vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla. Platnosť RK-P je 1 rok. Právo držiteľa RK-P je obmedzené na dobu platnosti karty. Zmenu údajov je povinný držiteľ RK-P v lehote do 10 kalendárnych dní nahlásiť prevádzkovateľovi, v opačnom prípade karta zanikne. 

(6) Na vydanie RK-P nie je právny nárok. Prevádzkovateľ vydáva RK-P na základe aktuálnej dopravno – regulačnej situácie. V prípade porušovania tohto nariadenia nie je právny nárok na vydanie RK-P. 

(7) O obnovu RK-P rezident požiada najneskôr jeden kalendárny mesiac pred uplynutím platnosti pôvodnej karty. RK-P bude vydaná najneskôr do 14 dní od požiadania o jej vydanie. 

(8) V prípade poruchy vozidla, na ktoré už bola vydaná RK-P, môže byť bezodplatne vydaná dočasná RK-P na iné vozidlona obdobie min. 3 dní, najviac však na dobu 1 mesiaca. Po skončení potreby dočasnej RK-P, bude rezidentovi obnovená pôvodne vydaná RK-P. Podmienkou vydania dočasnej RK-P je preukázanie poruchy vozidla prostredníctvom čestného vyhlásenia rezidenta. 

(9) Počet RK-P na sídlo, resp. miesto podnikania bude regulovaný v počte max. 3ks na jedno sídlo, resp. miesto podnikania ako aj podľa aktuálnej dopravno-regulačnej situácie. Ak rovnaké podmienky na vydanie RK-P v jednom sídle, resp. mieste podnikania spĺňa viac osôb (právnických, fyzických-podnikateľov), kritériom na určenie poradia RK-P je poradie doručenia žiadosti o vydanie RK-P. 

Podmienky pre vydanie rezidentskej karty - návšteva (ďalej len RK-N)

(1) Na základe písomnej, alebo online žiadosti na vydanie RK-N a po splnení nižšie uvedených podmienok, môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať žiadateľovi rezidentskú kartu – návšteva (RK-N), pre MPZ Topoľčany. Prevádzkovateľ vydáva RK-N na základe aktuálnej dopravno-regulačnej situácie. 

(2) RK-N môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľovi) s trvalým pobytom v mestskej parkovacej zóne Topoľčany. Pri výdaji RK-N je žiadateľ povinný predložiť občiansky preukaz, alebo iný relevantný doklad o trvalom pobyte, resp. musí spĺňať už uvedenú podmienku trvalého pobytu a údaj o evidenčnom čísle vozidla, na ktoré bude RK-N vydaná. 

(3) Platnosť RK-N je 7 kalendárnych dní. Právo držiteľa RK-N je obmedzené na dobu platnosti karty a po uplynutí tejto doby, nie je držiteľ naďalej kartu používať. 

(4) RK-N môže byť vydaná za jeden kalendárny rok maximálne 7-krát na bytovú jednotku. 

(5) RK-N môže byť vydaná aj pre bytové spoločenstvo spravujúce bytové domy v MPZ Topoľčany. Žiadať môže iba zástupca bytového spoločenstva. Podmienkou vydanie RK-N pre bytové spoločenstvo je preukázanie udržiavacích, stavebných a iných prác spojených s prevádzkou bytového domu nachádzajúceho sa v MPZ Topoľčany. V prípade vydania RK-N pre účely bytového spoločenstva je počet RK-N neobmedzený. 

Podmienky pre vydanie parkovacej karty - abonent (ďalej len PK-A)

(1)  Na základe písomnej, alebo online žiadosti na vydanie PK-A a po splnení nižšie uvedených podmienok, môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať žiadateľovi parkovaciu kartu – abonent pre MPZ Topoľčany. Územná platnosť PK-A je definovaná príslušným dopravným značením č. 509.  

(2) Podmienky pre vydanie PK-A: 
a)  Predloženie žiadosti vrátane príloh, ktorými sú  
a1) občiansky preukaz, 
a2) veľký technický preukaz vozidla (osvedčenie o evidencii časť II), v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a3) veľký technický preukaz vozidla (osvedčenie o evidencii časť II), v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať služby operatívneho leasingu a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní operatívneho leasingu. Existenciu na nárok na vydanie karty žiadateľ preukáže uzatvorenou zmluvou o operatívnom leasingu.  
b) žiadateľ nemôže mať záväzky po splatnosti voči mestu Topoľčany, resp. voči organizáciám zriadených mestom Topoľčany 

(3) Platnosť PK-A sa stanovuje na 1 mesiac, 6 mesiacov, alebo jeden rok. 

(4) Právo držiteľa PK-A je obmedzené na dobu platnosti karty. Zmenu údajov je povinný držiteľ PK-A v lehote do 10 kalendárnych dní nahlásiť prevádzkovateľovi, v opačnom prípade parkovacia karta zanikne. 

(5) Na jedno vozidlo je možné vydať len jednu parkovaciu kartu PK-A. 

(6) Na vydanie PK-A nie je právny nárok. Prevádzkovateľ vydáva PK-A na základe aktuálnej dopravno-regulačnej situácie.  

 (7) V prípade poruchy vozidla na ktoré už bola vydaná PK-A, môže byť bezodplatne vydaná dočasná PK-A na iné vozidlo, na obdobie min. 3 dní, najviac však na dobu 1 mesiaca. Platnosť pôvodne vydanej PK-A bude pozastavená. Po skončení potreby dočasnej PK-A, bude rezidentovi obnovená pôvodne vydaná PK-A. Podmienkou vydania dočasnej PK-A je preukázanie poruchy vozidla prostredníctvom čestného vyhlásenia (viď príloha č. 3 tohto nariadenia). 

(8) Obyvateľ (fyzická osoba - nepodnikateľ) s trvalým pobytom v meste Topoľčany má nárok na poskytnutie zľavy 10% z ceny pri zakúpení príslušného druhu parkovacej karty – abonent.

Podmienky pre vydanie parkovacej karty - opatrovateľská služba (ďalej len PK-OS)

(1) PK-OS môže byť vydaná na základe žiadosti fyzickej osoby (opatrovateľ/opatrovateľka), ktorá pre poskytovateľa sociálnej služby (mesto Topoľčany) zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, je držiteľom vodičského oprávnenia a vlastníkom, resp. držiteľom vozidla je priamy rodinný príslušník. 

(2) Pri výdaji PK-OS je žiadateľ povinný preukázať, že vykonáva opatrovateľskú službu pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste Topoľčany a poskytnúť údaj o evidenčnom čísle vozidla, na ktoré bude RK-OS vydaná. 

(3) PK – OS je platná iba po dobu, počas ktorej osoba zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Podmienky pre vydanie parkovacej karty - servisnej (ďalej len PK-S) 

(1) Na základe písomnej alebo online žiadosti na vydanie PK-S a po splnení nitžšie uvedených podmienok, môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať žiadateľovi – organizácii, ktorá vykonáva správu bytových domov alebo intžinierskych sietí tvoriacich kritickú infraštruktúru, parkovaciu kartu – servisnú, pre MPZ Topoľčany. 

(2) Predloženie žiadosti vrátane príloh, ktorými sú
a) živnostenský list alebo výpis z Obchodného registra, resp. iný doklad, ktorým je možné preukázať oprávnenie na podnikateľskú činnosť definovanú v odseku 1 tohto článku,
b) veľký technický preukaz vozidla (osvedčenie o evidencii časť II), v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
c) veľký technický preukaz vozidla (osvedčenie o evidencii časť II), v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať služby operatívneho leasingu a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní operatívneho leasingu. Existenciu na nárok na vydanie karty žiadateľ preukáže uzatvorenou zmluvou o operatívnom leasingu. Žiadateľ nemá záväzky po splatnosti voči mestu Topoľčany, ako ani voči organizáciám, ktoré boli zriadené mestom alebo je mesto Topoľčany ich spoločníkom alebo zakladateľom. 

(3) Platnosť PK-S sa stanovuje na jeden rok. 

(4) Právo drtžiteľa PK-S je obmedzené na dobu platnosti karty. Zmenu údajov je povinnýdrtžiteľ PK-S v lehote do 10 kalendárnych dní nahlásiť prevádzkovateľovi, v opačnomprípade parkovacia karta zanikne. 

(5) Na jedno vozidlo je možné vydať len jednu parkovaciu kartu PK-S. 

(6) Na vydanie PK-S nie je právny nárok. Prevádzkovateľ vydáva PK-S na základeaktuálnej dopravno-regulačnej situácie.

(7) V prípade poruchy vozidla na ktoré už bola vydaná PK-S, môže byť bezodplatne vydaná dočasná PK-S na iné vozidlo, na obdobie min. 3 dní, najviac však na dobu 1 mesiaca. Platnosť pôvodne vydanej PK-S bude pozastavená. Po skončení potreby dočasnej PK-S, bude žiadateľovi obnovená pôvodne vydaná PK-S. Podmienkou vydania dočasnej PK-S je preukázanie poruchy vozidla prostredníctvom čestného vyhlásenia (viď príloha č. 3 tohto nariadenia).