Rezidentská karta – návšteva RK-N

Rezidentská karta – návšteva môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľovi) s trvalým pobytom v mestskej parkovacej zóne Topoľčany. 

Pri výdaji RK-N je žiadateľ povinný predložiť občiansky preukaz a údaj o evidenčnom čísle vozidla, na ktoré bude RK-N vydaná. 

Platnosť RK-N je minimálne 1 kalendárny deň a maximálne 7 kalendárnych dní. Počet dní platnosti RK – N si žiadateľ určí v tžiadosti, pričom cena RK – N bude stanovená v zmysle cenníka podľa prílohy č. 2 tohto VZN. Právo drtžiteľa RK-N je obmedzené na dobu platnosti karty. Po uplynutí doby platnosti, nie je drtžiteľ oprávnený naďalej kartu používať. 

RK-N parkovaciu kartu je možné si vybaviť v kancelárii Správy parkovísk v budove Spoločenského domu na Nám. Ľ. Štúra 2357/2, alebo cez elektronický formulár v systéme ParkDots.

CENA REZIDENTSKEJ KARTY - návšteva RK-N
Jedno vozidlo na byt. jednotku na 1 deň1,00 €